0976.389.199
KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO / RISK

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ RỦI RO / RISK

Trách nhiệm Xã hội SA 8000
|__Khóa đào tạo nhận thức và Thực hành HTQL Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQL Trách nhiệm XH SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Internal Auditor
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Quản lý chuỗi cung ứng / Supply Chain Management Hà Nội Thời gian: Hình thức: DANH SÁCH
Quản lý rủi ro / Risk Management - ISO 31000
|__Khóa đào tạo ISO 31000:2018 / ISO 31000:2018 Introduction
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Kinh doanh liên tục / Business Continuity - ISO 22301
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22301:2019 / ISO 22301:2019 Awareness and Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
|__Khóa Huấn luyện Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn sức khỏe nghề nghiệp / Occupational Health & Safety - ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ
|__Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Từ 14-18/9/2021 (5 ngày)
|__NGày 28,29,30/9/2021
|__Ngày 9,10,11/9/2021
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết