0976.389.199
Thử nghiệm xây dựng

Thử nghiệm xây dựng

Xây dựng là một quy trình thiết kế và thi công tạo nên các cơ sở hạ tầng hoặc các công trình dân dụng, công trình công nghiệp.

Ngành xây dựng là lĩnh vực bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến kỹ thuật thiết kế và thi công hạ tầng. Không giống các lĩnh vực sản xuất khác. Ngành xây dựng thường nhắm đến những sản phẩm tại những địa điểm dành cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt. Đó có thể là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hoặc cả cộng đồng.

Yêu cầu với ngành xây dựng

Phòng thử nghiệm Xây dựng được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Phòng thử nghiệm Xây dựng được chứng nhận là Thành viên Mạng kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng (VNBAC) – Bộ Xây dựng

Phòng thử nghiệm Xây dựng được công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – LAS-XD 666

Phòng thử nghiệm Xây dựng được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA)

icon zalo
ajax-loader