0976.389.199
Chứng nhận ISO 27001:2013

Chứng nhận ISO 27001:2013

Chứng nhận ISO 27001:2013

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 27001:2013 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin


 Chứng minh cam kết về việc bảo mật an toàn thông tin
 Phù hợp với các khía cạnh pháp luật
 Quản lý thông tin, dữ liệu ở phạm vi rộng
 Tăng khả năng trúng thầu và cơ hội ký kết hợp đồng
 Tăng năng lực hoạt động
 Tăng lợi nhuận

 

Quy trình chứng nhận

 

Dịch vụ liên quan