0976.389.199

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 27001:2013 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin


 Chứng minh cam kết về việc bảo mật an toàn thông tin
 Phù hợp với các khía cạnh pháp luật
 Quản lý thông tin, dữ liệu ở phạm vi rộng
 Tăng khả năng trúng thầu và cơ hội ký kết hợp đồng
 Tăng năng lực hoạt động
 Tăng lợi nhuận

 

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận  Tải form đăng ký
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  Tải form đăng ký
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận  Tải form đăng ký
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN  Tải form đăng ký

Dịch vụ liên quan