0976.389.199
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN THỰC PHẨM / FOOD SAFETY TRAINING SCHEME

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN THỰC PHẨM / FOOD SAFETY TRAINING SCHEME

KHÓA ĐÀO TẠO FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000/ FSSC 22000 Lead Auditor/ Lead Implementer
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ FSSC 22000/ FSSC 22000 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000 v5
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn thực phẩm HACCP & Thực hành sản xuất tốt GMP / HACCP & GMP
|__Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống, đảm bảo chất lượng theo HACCP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020
|__Khóa học đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP
|__Khóa đào tạo HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018 Introduction
|__Khóa đào tạo thực hành áp dụng hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018
|__Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 6/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__Khai giảng ngày 20/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết