ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm


 Dấu và Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 có giá trị trong hợp đồng và đấu thầu
 Được công nhận quốc tế thông qua dấu IAF, BoA
 Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường
 Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia
 Có được niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng

 

Mẫu giấy chứng nhận

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:2018 tiếng Việt

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:2018 tiếng Anh

 

Dấu chứng nhận ISO 22000

 

 

Dịch vụ liên quan