0976.389.199
Chứng Nhận ISO 45001:2018

Chứng Nhận ISO 45001:2018

Chứng Nhận ISO 45001:2018

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp


 Gia tăng sự bền vững của tổ chức
 Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định
 Giảm chi phí về tai nạn;
 Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành;
 Giảm chi phí đóng bảo hiểm;
 Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự;
 Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Quy trình chứng nhận ISO 45001

 

Quy trình chứng nhận ISO 45001:2018

 

Với quy trình chứng nhận ISO 45001:2018 trên đây của ISOCERT doanh nghiệp có thể dễ dàng biết cách đăng ký chứng nhận cũng như doanh nghiệp mình đang ở giai đoạn nào của chứng nhận và cần những bước nào để đạt đến chứng nhận ISO 45001.

Dịch vụ liên quan