0976.389.199
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp


 Gia tăng sự bền vững của tổ chức
 Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định
 Giảm chi phí về tai nạn;
 Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành;
 Giảm chi phí đóng bảo hiểm;
 Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự;
 Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan Hình thức
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận  Tải form đăng ký
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  Tải form đăng ký
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận  Tải form đăng ký
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN Tải form đăng ký Tải form đăng ký

 

Dịch vụ liên quan