0976.389.199
Chứng Nhận ISO 45001:2018

Chứng Nhận ISO 45001:2018

Chứng Nhận ISO 45001:2018

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp


 Gia tăng sự bền vững của tổ chức
 Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định
 Giảm chi phí về tai nạn;
 Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành;
 Giảm chi phí đóng bảo hiểm;
 Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự;
 Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001:2018 tiếng Việt

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001:2018 tiếng Anh

Câu hỏi thường gặp

Giấy chứng nhận ISO 45001 là gì?

Giấy chứng nhận ISO 45001 là giấy chứng nhận chứa con dấu chấp thuận của cơ quan bên thứ ba có thẩm quyền rằng một công ty thực hiện và áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phát triển và công bố.

Dịch vụ liên quan