0976.389.199
Chứng Nhận ISO 45001:2018

Chứng Nhận ISO 45001:2018

Chứng Nhận ISO 45001:2018

Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp


 Gia tăng sự bền vững của tổ chức
 Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định
 Giảm chi phí về tai nạn;
 Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành;
 Giảm chi phí đóng bảo hiểm;
 Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự;
 Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Lợi ích Khi đạt chứng nhận ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được Tổ chức ISO soạn thảo và ban hành thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Lợi ích của ISO 45001:2018

 • Thiết lập các quá trình có hệ thống
 • Xác định các mối nguy và rủi ro an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
 • Thiết lập, kiểm soát vận hành, quản lý các rủi ro;
 • Nâng cao nhận thức về rủi ro an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
 • Cải tiến hiệu quả môi trường làm việc.
 • Chủ động trong các vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.
 • Đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật.

Lợi ích chứng nhận ISO 45001:2018

 • Gia tăng sự bền vững của tổ chức
 • Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định
 • Giảm chi phí về tai nạn;
 • Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành;
 • Giảm chi phí đóng bảo hiểm;
 • Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự;
 • Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế.

Dịch vụ liên quan