Chuỗi cung ứng

Nội dung quan trọng nhất

Đề án “Cải cách mô hình hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”

Việc cải cách toàn diện hoạt động  kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (KTCL, KTATTP đối với HHNK) nhằm cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thực hiện xã hội hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng,… là việc làm ý nghĩa và cấp thiết.

Việc cải cách toàn diện hoạt động  kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (KTCL, KTATTP đối với HHNK) nhằm cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thực hiện xã hội hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng,… là việc làm ý nghĩa và cấp thiết.

13/04/2021

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !