ISO/TC 98

ISO/TC 98

Ủy ban thiết kế kết cấu, đưa ra các yêu cầu cơ bản cho việc thiết kế các kết cấu xây dựng. Với tiêu chuẩn đặc biệt tập trung vào thuật ngữ và ký hiệu, tải trọng và lực, nó đảm bảo công trình được xây dựng để tồn tại và có thể chịu được các lực bên ngoài khắc nghiệt như các hiện tượng thời tiết và thiên tai.

ISO/TC 98 - Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 98 - Căn cứ để thiết kế kết cấu

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Tiêu chuẩn hóa các cơ sở để thiết kế kết cấu không phân biệt vật liệu xây dựng bao gồm đặc biệt là thuật ngữ và ký hiệu, tải trọng, lực và các hành động khác và giới hạn của biến dạng. Xem xét và phối hợp các yêu cầu cơ bản về độ tin cậy liên quan đến tổng thể các kết cấu, bao gồm cả việc xem xét các kết cấu làm bằng vật liệu cụ thể (thép, đá, bê tông, gỗ, v.v.) khi cần thiết cho việc chuẩn bị một cách tiếp cận chung về độ tin cậy trong liên lạc với các ủy ban kỹ thuật có liên quan.

 

Số tiêu chuẩn đã xuất bản Tiêu chuẩn đang phát triển Thành viên Quan sát viên

22*

Liên quan đến các Ủy ban kỹ thuật và Tiểu ban

2*

Liên quan đến các Ủy ban kỹ thuật và Tiểu ban

21 39

 

CẤU TRÚC

Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 98 bao gồm 3 tiểu ban (SC):

 • Tiểu ban ISO/TC 98/SC 1: Thuật ngữ và ký hiệu 
 • Tiểu ban ISO/TC 98/SC 2 Độ tin cậy: của cấu trúc 
 • Tiểu ban ISO/TC 98/SC 3: Tải trọng, lực lượng và các hành động khác 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI ISO/TC 98

TIÊU CHUẨN VÀ/HOẶC DỰ ÁN THEO TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP CỦA ISO/TC 98/SC 1

 • ISO 3898:2013 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tên và ký hiệu của các đại lượng vật lý và đại lượng chung
 • ISO 8930:2021 Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với cấu trúc - Từ vựng

TIÊU CHUẨN VÀ/HOẶC DỰ ÁN THEO TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP CỦA ISO/TC 98/SC 2

 • ISO 2394:2015 Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu
 • ISO/PRF TR 4553 Sự biến dạng và dịch chuyển của các tòa nhà và các phần tử của tòa nhà ở trạng thái giới hạn khả năng sử dụng
 • ISO 10137:2007 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Khả năng sử dụng của các tòa nhà và lối đi chống lại rung động
 • ISO 12491:1997 Phương pháp thống kê để kiểm soát chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng
 • ISO 13822:2010 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Đánh giá kết cấu hiện có
 • ISO 13823:2008 Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bền vững
 • ISO 13824:2020 Căn cứ để thiết kế cấu trúc - Nguyên tắc chung về đánh giá rủi ro của hệ thống liên quan đến cấu trúc
 • ISO 22111:2019 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Yêu cầu chung
 • ISO/DIS 23618 Cơ sở thiết kế kết cấu - Nguyên tắc chung về kết cấu cách ly địa chấn

TIÊU CHUẨN VÀ/HOẶC DỰ ÁN THEO TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP CỦA ISO/TC 98/SC 3

 • ISO 2103:1986 Tải trọng do sử dụng và chiếm chỗ trong các tòa nhà dân cư và công cộng
 • ISO 2633:1974 Xác định tải trọng sàn áp dụng trong nhà sản xuất và nhà kho
 • ISO 3010:2017 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Tác động địa chấn đối với kết cấu
 • ISO 4354:2009 Tác động của gió trên các cấu trúc
 • ISO 4355:2013 Căn cứ thiết kế kết cấu - Xác định tải trọng tuyết trên mái
 • ISO 9194:1987 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tác động do trọng lượng bản thân của kết cấu, các yếu tố phi kết cấu và vật liệu lưu trữ - Tỷ trọng
 • ISO 10252:2020 Cơ sở để thiết kế cấu trúc - Hành động ngẫu nhiên
 • ISO 11697:1995 Căn cứ để thiết kế kết cấu - Tải trọng do vật liệu rời
 • ISO 12494:2017 Sự đóng băng trong khí quyển của các cấu trúc
 • ISO/TR 12930:2014 Ví dụ thiết kế địa chấn dựa trên ISO 23469
 • ISO 13033:2013 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Tải trọng, lực và các hành động khác - Các hành động địa chấn đối với các thành phần phi kết cấu để xây dựng các ứng dụng
 • ISO 21650:2007 Tác động của sóng và dòng chảy đối với các công trình ven biển
 • ISO 23469:2005 Cơ sở thiết kế kết cấu - Tác động địa chấn để thiết kế công trình địa kỹ thuật

Bài viết liên quan